دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی همایون فتاح
جنسیت مرد
تاریخ تولد 16 /01/ 1341
کشور ایران
شهر اهواز
بیوگرافی

وه چه بیرنگ و بی نشان که منم


همایون فتاح

راهی که برد تورا بچندی
ره نیست تورا ره قلیلت
از صحبت دوست نکته ها گیر
صد نکته که باشد آن دلیلت
هر جام وقدح زفتنه بشکن
بشکن تو صبوحی ذلیلت
برگیر شراب صاف وبیغش
کان صاف تورادهد فضیلت
بافضل وهنرب...

ادامه مطلب
همایون فتاح

بجامی کز تو نوشیدم بمستی
کشیدم بال وپر درکوی مستان
یکی جام دگر چون برفزودی
زسرمستی شدم چون بت پرستان

ادامه مطلب
همایون فتاح

هر چند که شور شاعرانه
آویخته با دوصد بهانه
هر چند که رستن و جوانه
غلطیده بخون این ترانه
هر چند که عفت تغزل
گشتست بری زبوی هر گل
...

ادامه مطلب
همایون فتاح

گویند بفردوس نکوکار رود
بدکار بدوزخ شرربار رود
چون نیک نگه کنی ببازار شرر
گرمست ودراو چه خیل بسیار رود

ادامه مطلب
همایون فتاح

اول وآغـــــــــــاز نام آن جلـــــــیل
آن جلــــیل و آن خـــــدای بی بدیل
بی بدیــــل از آنجهت کو خالقـــست
خالقــــست و در کمــــال و کاملست
کاملــــست و خلــــق کرده اینجهان
این جهان و جمــــ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا