دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علیرضا آرین مهر
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر مازندران_محمودآباد
بیوگرافی -
علیرضا آرین مهر

میــانِ کشـمکــشِ اَبـــروانِ نـــورانـی
بیانترس! تـو جنگنـده ای خروشــانی
.
نه هیدروژن نه اَتم بارشِ مسلسل ها
کجــا حــریفِ غــرورِ پلیــدِ شیطــانی
.
شبِ فـرار و رسیــدن کنـارِ قایــق ها
اسیـ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر


تا که از دوری او بی کَس و بی خـانه شدم
مات و شــوریده قبــا راهـیِ میخــانه شدم
.
ســاقیـــا امشـب بیــا و جـــام را لبـــریز کـن
صبـرم از کـف رفتـه و مجنون جانانه شدم
.
نیست یار و هر دم از فک...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

میــانِ کشـمکــشِ اَبـــروانِ نـــورانـی
بیانترس! تـو جنگنـده ای خروشــانی
.
نه هیدروژن نه اَتم بارشِ مسلسل ها
کجــا حـریفِ صــدای پلیـدِ شیطــانی
.
شبِ فـرار و رسیــدن کنـارِ قایــق ها
اسیــرِ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

در کنــــارِ جنگــلِ سـرسبــزِ چشمـــانِ شمــا
مــی پرد آهـویِ احسـاس از میــان واژه ها
.
پــایِ دره بـودم امـا خوانـدم از چشمانِ تان
شــــــوقِ پـــرواز از فــــراز قلــهء هیمــالیـا
.
روحِ من ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

اشک چشمم بی گدار از گونه هایم می پرید
مثــل شبنـم در پـیِ گلبـرگِ جــانـم می خزید
.
آسمــانِ صـاف و بی ابـــری شـده دنیـا ولـی
ترسِ رعد و برق غم ها خنده ام را می گزید
.
گوش هـایم در میان گفـت و ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا