دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علیرضا آرین مهر
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر مازندران_محمودآباد
بیوگرافی -
علیرضا آرین مهر

خسته از بودن در این دنیا شدی؟! من بیشتر!
بی خیـــالِ دیـــدنِ فـــردا شــدی؟! من بیشتر!
.
کــم کــم از طــرزِ نگـاهِ بـــرج هـای شیشه ای
گـوشه گیـر و آدمـی تنهــا شدی؟! من بیشتر!
.
مـن کــه افکـ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

کنـارِ پنجــره بنشین و بــاران را تماشا کن
فضای عـاشقـانه در خیـابــان را تماشا کن
.
نگاهـت را ببـر تـا عمـقِ لبخـندِ مـونــالیزا
شکـوهِ چهـرهء مرمـوزِ انسان را تماشا کن
.
میانِ درّه های خسته از...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

میــانِ کشـمکــشِ اَبـــروانِ نـــورانـی
بیانترس! تـو جنگنـده ای خروشــانی
.
نه هیدروژن نه اَتم بارشِ مسلسل ها
کجــا حــریفِ غــرورِ پلیــدِ شیطــانی
.
شبِ فـرار و رسیــدن کنـارِ قایــق ها
اسیـ...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر


تا که از دوری او بی کَس و بی خـانه شدم
مات و شــوریده قبــا راهـیِ میخــانه شدم
.
ســاقیـــا امشـب بیــا و جـــام را لبـــریز کـن
صبـرم از کـف رفتـه و مجنون جانانه شدم
.
نیست یار و هر دم از فک...

ادامه مطلب
علیرضا آرین مهر

میــانِ کشـمکــشِ اَبـــروانِ نـــورانـی
بیانترس! تـو جنگنـده ای خروشــانی
.
نه هیدروژن نه اَتم بارشِ مسلسل ها
کجــا حـریفِ صــدای پلیـدِ شیطــانی
.
شبِ فـرار و رسیــدن کنـارِ قایــق ها
اسیــرِ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا