بیوگرافی ویکتوریا اسفندیاری
جنسیت زن
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی شد ماه منی محاق در خاک
گرگَردِ غمش نشسته افلاک
ان خاک سیاهِ سرد بالین
چون اشک مرا به خوشه پروین
روزی که جهان زمن بردیدش
کس برلب من خنده ندیدش
"ویکتوریااسفندیاری"(نگار)
ویکتوریا  اسفندیاری

تیر عشق بارید ودلم سپر رها کند
عقل از چاره بازماندودل چاره ها کند
امدم که از عشق توبسی حذرکنم
از مهر تو گذرا بسی گذر کنم
دلداده ای که فرمان عقل نبرد
در دام ماند وصیادش گذر نکرد...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

بهر تماشا به صحرا شدم
چون نگری واله وشیدا شدم
نغمه بلبل می مستی شده
چشم دلم عاشق هستی شده
دشت ودمن رنگ بهاران گرفت
چون دل من وجد نگاران گرفت
تا می ومستی همه بر تاک شد
نرگس وگل جامه ی بر خا...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

یادداری؟
یاد داری انشبی را که صفای سایه مهتاب بود
دیده ات در دیدگانم کودکی بی تاب بود
یادداری که تورا حلقه دست به بازویم بود
دل تودایره ای درخم گیسویم بود
چون نگارا به دلارامِ تمنای تو بود
هرقدم...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

به سال نود,پنج رفته زان
جفا پیشه کردش چرخ زمان
جهانم ,جهان افرین فرد کرد
لبانم زخنده بسی ترد کرد
چوعمرم به گیتی همی تیره شد
خزان بر بهارم همی چیره شد
مرا جام غم داد ,چرخنده چرخ
لبالب زپیما...

ادامه مطلب
ویکتوریا  اسفندیاری

شد ماه منی محاق در خاک
گر گَردِ غمش نشسته افلاک
ان خاک سیاهِ سرد بالین
چون اشک مرا به خوشه پروین
روزی که جهان زمن بردیدش
کس برلب من خنده ندیدش
...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا