دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

رمز و راز شب

روز زیبایی خاصی داشت ، درخشش خورشید چشم ها را به خود خیره میکرد و
و انسان را به فکر فرو می برد.
و اما شب !
گویی شب از رمز و رازهای بیشتری سخن می گفت.
شاید به این خاطر بود که
پیدا کردن راه ، در شب دشوارتر است !

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 42 نفر 48 بار خواندند

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس