دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

فعالیت سینمایی فروغ

فروغ فرخزاد شاعره بنام وبااحساس این سرزمین فعالیت سینمایی خودرا با مونتوری فیلمهای ابراهیم گلستان آغازکرد یک آتش نمودار
اوج تسلط اودر این رشته و حرفه بود اوبعداز مونتوری به کارگردانی روی آورد واولین کارش "خانه سیاه است" نام داشت که اولین
اثرشخصی او محسوب میشودوفیلمی است در باره جذامیان و جذام خانه وبه جرات میتوان گفت که استعداد ذاتی اش باعث خلق این
اثر شد ودر این رابطه ذوق و استعداد سرشار اومنجر بخلق و آفرینش این اثر گردید که منکرآن نمی توان بودنکات ظریفی در
خانه سیاه است وجود داردکه بی اختیار تحسین را برمی انگیزاندوتحسین برانگیزاست ازجمله بی زمانی محیط و آتمسفرخفه وخفقان
ناراحت کننده ی آن است ولی بسیاری از کارشناسان امر براین باورند که اگرفروغ به سوژه های لطیف تری چون عاشقانه ها ودیگر
موارد میپرداخت بسیار موفق تر میبود.

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 35 نفر 47 بار خواندند
همایون فتاح (22 /10/ 1397)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس