دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

عشقه

وهمانا عشق برگرفته از نام گیاهی است هرز که او را عشقه گویند چنانکه چون پیچک بدورگیاهان ودرختان پیچد وخار ونشتر بیشمار
خویش را بدان گیاه ودرخت فرو برد وشروع به تغذیه کند وشیرازه ی درخت را تا بدانجای کشد که دیگر از آن درخت یا گیاه چیزی
نمانده باشد وآنرا خشک چنان نماید که به چوب خشکی ماننده باشدوحیات آندرخت را بستاند وبمیراند ودیگربار گیاهی ودرختی دیگر
برگزیند.

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 77 نفر 104 بار خواندند
علی احمدی (01 /12/ 1397)   | علی احمدی (01 /12/ 1397)   | ویکتوریا اسفندیاری (02 /12/ 1397)   | ابراهیم حاج محمدی (30 /05/ 1398)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس