سفیرشعرفارسی

محمدعلی رضاپور(مهدی) از مازندران(بابل)
نوآور چند قالب جدیدشعری ازجمله: قالب های سه گلشن و سه گام٬
بنیانگذار شعرعروضی به انگلیسی براساس اوزان شعرفارسی٬
نویسنده ی کتاب های
پروازعشق (برگزیده ی کشوری)٬ تاکهکشان ها٬ آتشفشان ناز٬ نورباران٬ نورانوینستان٬ صفای محمود
و کتاب های در دست چاپ:
اعتکاف در عشق٬ داستان های مهدی٬ تلخ شیرین٬ جمهوری عشق٬
سفیرشعرفارسی و....

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 101 نفر 151 بار خواندند
محمد علی رضا پور (05 /12/ 1396)   |

ورود به بخش اعضا