درباره ی شعر انگلیسی

کلیاتی درباره ی قالب های شعر انگلیسی
ما قصدمان در سفیر شعر فارسی، معرفی جامع و حتی مختصر قالب های شعری در انگلیسی نیست؛ بلکه می خواهیم اوزان و قالب های جدیدی را که از شعر فارسی به شعر انگلیسی ارمغان آورده ایم، به مشتاقان، معرفی کنیم.
بااین حال، در نگاهی کلی و خلاصه وار می توان گفت: آنچه بطور سنتی، قالب های شعر انگلیسی را تشکیل می دهد، همانند شعر سنتی فارسی، دو مقوله ی چگونگی چینش قافیه ها و موضوع کلی شعر است و مقوله ی سوم یعنی وزن عروضی که در شعر فارسی، باعث تمایز قالب هایی مثل دو بیتی و رباعی می شود، در قالب بندی شعر انگلیسی نیز دارای نمود است؛ چراکه شعر انگلیسی هم تا حدودی قالب های خاص را با اوزان خاص، همراه نموده است.
بنابر این، گذشته از تفاوت های فراوان میان قالب های شعر در زبان های فارسی و انگلیسی، در شعر هر دو زبان، شاهد خروج از وزن قاعده مند هستیم؛ اما همچنان شعر موزون، جایگاه ویژه ی خود را داراست و البته در شعر فارسی، شعر نو نیمایی بر خلاف آنچه شعر سپید نامیده می شود، حتی به معنای خاصّ کلمه، همچنان شعر موزون است و منظور ما از وزن در معنای خاصّ کلمه، همان وزن عروضی شعر می باشد که استاد شفیعی کدکنی در موسیقی شعر، آن را موسیقی بیرونی شعر دانسته است.
شعر موزون به معنای خاص، در زبان های فارسی، عربی، ترکی، کردی، اردو و برخی زبان های دیگر برپایه ی اوزان به دست آمده از علم عروض می باشد و در انگلیسی برپایه ی دو معیاری که عبارت اند از: شیوه ی قرار گرفتن فشار صوتی و تعداد هجاها در هر پایه ی وزنی .
برگرفته از کتاب سفیر شعر فارسی(اثر محمدعلی رضاپور)

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 106 نفر 150 بار خواندند

ورود به بخش اعضا