شعرسپید یا قطعه ی ادبیِ بریده-بریده؟

در این بیست-سی سالی (از اوایل نوجوانی) که می سرایم و بعضا مطالعاتی ادبی دارم، از کسی توضیح قانع کننده ای در بیان تفاوت میان متن(قطعه) ادبی بصورت بریده-بریده و سپیدنگاری ندیده ام.
هرچه گفته اند، معمولا با کلمات ثقیل اما نارس و نارسا بود یا دست کم این جانب این گونه فهمیده ام.
اگر گفته اند که:
شعرسپید با ترفندهایی مثل تکرار، واج آرایی و... شعر می شود، این جانب می گویم که قطعه ی ادبی - با همه ی بی ادعایی اش در شعر بودن- می تواند همه ی این ویژگی ها را داشته باشد.
از هیچ کس هیچ دلیل غیرقابل انکاری در تبیین تفاوت سپیدنگاری و قطعه ی ادبی ندیدم و در این که چرا یکی شعر است و دیگری شعر نیست. هرچه فکر می کنم، تنها تفاوت سپید با قطعه ی ادبی در بریده-بریده بودن آن است. اگر به خیال انگیزی و آرایه های ادبی و هر ویژگی دیگری باشد، قطعه ی ادبی هم می تواند دارای آن ویژگی(ها) باشد.

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 107 نفر 188 بار خواندند
حبیب اله نبی اللهی (29 /01/ 1397)   | ویکتوریا اسفندیاری (21 /03/ 1397)   | محمد علی رضا پور (11 /04/ 1397)   | کیانوش عادتی (26 /05/ 1397)   |

نظر 1

ورود به بخش اعضا