دعوت از شاعران آشنا به زبان انگلیسی

I had suggested before and
I repeat it again that we can export Aruthi style of Persian to English Poetry.

You can think about its cultural values both for Persian and English Poetry.

It ' s to some extent hard but not impossible.

Our tomorrow 's success is related to our today's hardwork.

It 's something important; It's something universal.

Again YOU can think about its cultural values both for Persian and English Poetry

شاعران موزون سرای آشنا به زبان انگلیسی!

می توانیم با عروضی سرایی به انگلیسی برمبنای اصول شعر فارسی،
آواهای شعر فارسی را بصورت ملموس تری به جهانیان بشناسانیم
و خاورپژوهان غربی را یک بار دیگر، شیفته ی زیبایی های ادبیات خود کنیم و
دروازه ی نوینی به روی آنها بگشاییم.

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 42 نفر 54 بار خواندند
همایون فتاح (11 /10/ 1397)   |

ورود به بخش اعضا