سروش و سه گلشن

سروش و سه گلشن، دو قالب تازه ی شعری در ادبیات فارسی اند که بعد از سال ها مطالعه و پس از طی چند مرحله ویرایش،
به جایگاه کنونی خود رسیده اند.

سروش و سه گلشن، هریک، توانمندی های فراوانی دارند و حیف است که شاعران نوگرا، از این بوستان و گلستان،
میوه ای و بهره ای نیابند و میوه ها و بهره ها به آنها نیافزایند.

فرهیختگان اهل ادب را به مطالعه ی قالب های شعری سروش و سه گلشن،
دعوت می نمایم. مطالب متعددی درباره ی سروش و سه گلشن
در همین پایگاه فاخر ادبی، پیش روی مشتاقان قرار دارد.

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 46 نفر 56 بار خواندند

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس