دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

شَه شَه ِ

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
زمین1520
یَغما به باد داد مُعمای حَلقه را2640
کبود می شَرمم در تآزیانه باد1460
جراح1510
میمیرم برایتان2470
ایماو اشاراتی ازتو ،مَنی بس اس0470
آواز بنُغمان بنوا، زی، خبرانیم!0440
سیاهی ست، اِحآطه ای هر چیزی که نیستی را، به چیستی هَستی می کَشآند؟0450
بر ضربتی از اشارتِ انگشتانت 1530
تَوَهُمِ بِکرِ یک مرداب1500
مشق نامه2430
رنگی بهِ تَدفینِ سُکوت پیچید،1510
در حوالی آخر3571
غروبِ غُربت را از آفتابِ روزآنه سزاوارتر1570
یلدا1640
گُریزی نیست1480
تا کی به تمنای وصال تو یگانه2461
| محاوره|1520
هم ریلی2381
خسته1440
مشاعره2270
فَصل آدینه 3492
پندار نگاهی نو2480
قآف پندا 1520
من آن رندِ نه خَرقآبی نه ریشی بَستر صُورآ1330
به امید رهایی، دست می سایم وَ می پایم . . .1370
یلدای آنان2351
سهل نیاموزد از این روزگار2431
می خوارِگیسوان2411
مدارِ نقاشِ3423
آغازت را ابتدایی نیست2533
سیاهی ست، اِحآطه ای هر چیزی که نیستی را، به چیستی هَستی می کَشآند؟2502
چگونه ِ پِنهان گَشته 3392
باید از حجره دنیا تب و تابی بر بست1480
گرگ1370
شهید1541
که کِشم رخت به میخانهُ خوش بنشینم2471
یار اگر گفته کنی شَه کلید قفل به ناجی زده را دار عیان1370
سکوت خوانا مرگ را به وزن می کشد1380
نآتِوانیست، تَلَنگُری زُدودنی ؟1360
باشد انسانی در مقیاس انسانی تر1460
تاراج، از کَبودی ِ روز است وُ بانگها ؟1340
سیطره ای فِنا1430
شُعورِ شِعر2480
اشارت1370
به سِ سین3382
شمشیر1251
چید،مآن می شوم1190
سرزمین2211
اولین مشق سال 13982241
زمان استمراری2251
چمدانم1281
گم شده ام1233
وَ که خورشید بمُرد ,وَعذابی ناچیز2272
مشق نامه 22291
علی ای همای اقدس ، همه آیتی خدا را 1280
چَه چهِ1260
مایم و ُآنها2231
وَ دیگری گفت،: باید وظیفه 1221
ما در دمایی پاییزی شدیم1220
موج2231
دنیای دو اِشباعی1180
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس