شَه شَه ِ

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
زمین1630
یَغما به باد داد مُعمای حَلقه را2850
کبود می شَرمم در تآزیانه باد1570
جراح1690
میمیرم برایتان2620
ایماو اشاراتی ازتو ،مَنی بس اس0600
آواز بنُغمان بنوا، زی، خبرانیم!1630
سیاهی ست، اِحآطه ای هر چیزی که نیستی را، به چیستی هَستی می کَشآند؟0570
بر ضربتی از اشارتِ انگشتانت 1740
تَوَهُمِ بِکرِ یک مرداب1690
مشق نامه2540
رنگی بهِ تَدفینِ سُکوت پیچید،1650
در حوالی آخر3771
غروبِ غُربت را از آفتابِ روزآنه سزاوارتر1790
یلدا1800
گُریزی نیست1630
تا کی به تمنای وصال تو یگانه2661
| محاوره|1720
هم ریلی2511
خسته1630
مشاعره2450
فَصل آدینه 3622
پندار نگاهی نو2660
قآف پندا 1670
من آن رندِ نه خَرقآبی نه ریشی بَستر صُورآ1440
به امید رهایی، دست می سایم وَ می پایم . . .1490
یلدای آنان2511
سهل نیاموزد از این روزگار2621
می خوارِگیسوان2511
مدارِ نقاشِ3593
آغازت را ابتدایی نیست2743
سیاهی ست، اِحآطه ای هر چیزی که نیستی را، به چیستی هَستی می کَشآند؟2722
چگونه ِ پِنهان گَشته 3602
باید از حجره دنیا تب و تابی بر بست1720
گرگ1560
شهید1751
که کِشم رخت به میخانهُ خوش بنشینم2691
یار اگر گفته کنی شَه کلید قفل به ناجی زده را دار عیان1510
سکوت خوانا مرگ را به وزن می کشد1600
نآتِوانیست، تَلَنگُری زُدودنی ؟1490
باشد انسانی در مقیاس انسانی تر1640
تاراج، از کَبودی ِ روز است وُ بانگها ؟1500
سیطره ای فِنا1580
شُعورِ شِعر2620
اشارت1500
به سِ سین3543
شمشیر1401
چید،مآن می شوم1330
سرزمین2391
اولین مشق سال 13982401
زمان استمراری2391
چمدانم1541
گم شده ام1343
وَ که خورشید بمُرد ,وَعذابی ناچیز2492
مشق نامه 22491
علی ای همای اقدس ، همه آیتی خدا را 1510
چَه چهِ1430
مایم و ُآنها2422
وَ دیگری گفت،: باید وظیفه 1421
ما در دمایی پاییزی شدیم1450
موج2481
دنیای دو اِشباعی1360
به تختی با اَشکالی جدی د باخته ام1491
فصلی از نوشتن1511
سفر1440
تازیانه باد1410
شعر از پژمان /02/08/13981480
با غمزه بمان مرا گر عیشی خواهی1410
سرباز 1470
بُلوکیِ سوء استفادهِ کُنان بَر بُلوکِ دیگَری پَرید1440
راز1380
بازی1211
ایمان تمام دار و ُ بیاموز2240
زمان شِکنان! همیشه مفهومی را پیشاپیش از اذهان درک می کنند و به نُدرت خُوی کِسالت بار را دنبال می نمایند، .پرهیز کارانی عاری از اخلاق خلقیده اند که ما1230
مشاعره21160
باران و برف1130
تفهیم1222
غیب000
غبطه12427
فِنا000
: فریفت000
خواب زمستانی000
Hengameh000
هم درد 000
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس