آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

با واژگان انتظار

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
بهارم باش 0550
بگیری سراغ ما0490
رنگین کمان شهر1711
آویزه به تاک0421
روح نمازم1391
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس