تولد اعضا
پژمان خلیلی

زمان شِکنان! همیشه مفهومی را پیشاپیش از اذهان درک می کنند و به نُدرت خُوی کِسالت بار را دنبال می نمایند، . پرهیز کارانی عاری از اخلاق خلقیده اند که مانند لخمی/ تَر، وَ تازه و نآب هویدا می گردانند ...

ادامه شعر
پژمان خلیلی

دیگر نخواهد ماند خراب آباد نامکشوفی از دنیا دیگر، نقاط متحد با خطوطی هندسی، بودن را به تجربه می کِشانندوُ اَبعادِ چند وَجهی، واگذار به صُور تَشکلی از ابعاد، وَ گونه ای ملموس تر از دیروز برا...

ادامه شعر
بهاره میرشفی
ندا محرمی

زنت خبر دارد برادرانه نگاهت نمیکنم ؟!!!!! کاریکلماتور: ندامحرمی

ادامه شعر
بهاره میرشفی
بهاره میرشفی
بهاره میرشفی
بهناز علیزاده

گفتم جَوون شدی گفت سَرَمو رنگ کردم سه روزِ فکر می کنم از روی کلاگیس !؟ یاا زیر کلاگیس !؟؟ یک کلمه گفت : اسلام خوبه، چهار ساااعت ،! قربون صدقه ی اسلام رفتم، تازه فهمیدم، یکی از فامیلها...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا