تولد اعضا
بهاره میرشفی
ندا محرمی

زنت خبر دارد برادرانه نگاهت نمیکنم ؟!!!!! کاریکلماتور: ندامحرمی

ادامه شعر
بهاره میرشفی
بهاره میرشفی
بهاره میرشفی
بهناز علیزاده

گفتم جَوون شدی گفت سَرَمو رنگ کردم سه روزِ فکر می کنم از روی کلاگیس !؟ یاا زیر کلاگیس !؟؟ یک کلمه گفت : اسلام خوبه، چهار ساااعت ،! قربون صدقه ی اسلام رفتم، تازه فهمیدم، یکی از فامیلها...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا