تولد اعضا
امیرعلی مطلوبی(سخن سنج تبریزی)

قسمتی از مستزاد " وادی عشق" از مجموعه ی" سالک نامه" سعی شده از هفت مرحله عرفان نام برده شود. درد را بوســیده درمـــان می رویم .... فارغ از جان می رویم چون سرشک از گونه پنهان می رویم.... نقش ِ با...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا