تولد اعضا
سیده مریم جعفری

The romance of eternal beginning !dani ! dani !my honey ?can you say !why money i am with you when sunny when your section as attorney i am with you in jany in the breath of two cloney !if...

ادامه شعر
امیرعلی مطلوبی(سخن سنج تبریزی)

قسمتی از مستزاد " وادی عشق" از مجموعه ی" سالک نامه" سعی شده از هفت مرحله عرفان نام برده شود. درد را بوســیده درمـــان می رویم .... فارغ از جان می رویم چون سرشک از گونه پنهان می رویم.... نقش ِ با...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا