دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سعید اعظامی
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی کارشناسی ارشد نرم افزار.خطاط.نقاش.طراح.مترجم متونی انگلیسی .نویسنده،وچندین کتب شعرووووو.
ببریدند مرا تاگلو حلقه مفقودی نشدپیدا
همانندگلوله همچنان به دنبال تومیگردم
سعید اعظامی

هرکه رود سوی خدا،ماسوی گناهیم
درمجلس بی حرف ما،ماروی نگاهیم
ارابه های اسبی کز دویدن شده رام
با صدای اربده های دانا!، ماروی نواریم
چرخ این عالم گر شود خالی از باد
به اسبان خفته درخفا،ماسوی جهانی...

ادامه مطلب
سعید اعظامی

قبول است که مال ومنال زجهان بردی
تاوقت صید نباشد آسوده زهر صیادی
همه دانند که توبرکوی من بنده آزادی
گفتا کزاین جهان باخته بی خبر ننازی...

ادامه مطلب
سعید اعظامی

کوی فقیری کرده زدوست مرابیزارخویش
پلک که نیست همدم چشم بیمارخویش

ضعیفی مرده از درد و ماهنوز پی خوابیم
کس نبود جان بدهدچشم بیدارخویش

نشسته بر در،طاغوت ظلم حاضرزمان
خوابیده بر دل،قفل خشم دیو...

ادامه مطلب
سعید اعظامی

گرتو رانظرکنم،آشنازخود کنم
،میل غریبان مگرت هست
چون پری دل برده بوداز آشنا
گفتم این فریبان مگرت هست

چون شود این قاعده شهرشما
نظر ز دیده بان مگرت هست
پای گر نهی ز پشت بام عاشقی
دگرفکر نردبان...

ادامه مطلب
سعید اعظامی


ای جماعت انقلاب را معنا کنید
زلف کنیزان غلامان برملا کنید
بوی بهاران کز نسیم آمد زجا
مفت ومفت کودراعنبرنساکنید
انقلاب کرده مرد اسیری نعقلاب
کشور خون راخون بها معناکنید
یاد یاران رفته بریاد، ای...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا